علف در دست

شما اینجا هستید:

معنی : شما فریب خورده اید.

محل : اسرائیل

به عنوان یک بازدید کننده از اسرائیل بدانید. افراد محلی از نشان دادن احساسات به صورت آشکار و صادقانه خجالت نمی کشند. با استفاده از این ژست یکی از احساسات آشکار و صادقانه در مورد موضوعی بیان می شود. با انگشت اشاره به کف دست دیگر اشاره  شده  و معنای  حرکت این مفهوم را می رساند که : ” قبل از اینکه شما حقیقت را بگوید علف در دست من رشد کرد.“