ماده خاکستری Gray Matter

شما اینجا هستید:

معنی: ماده خاکستری

اگر برشی در قشر مخ بدهیم و آن را باز کنیم ناحیه های ماده خاکستری و ماده سفید به وضوح مشخص اند. ماده خاکستری عمدتاً مرکب از جسم های سلولی و دندریت ها است. ماده سفید متشکل از آکسون ها (رشته ها) است.