کد های دست و صورت

شما اینجا هستید:

از کتاب زبان بدن نوشته ی: مونیکا ماچنیک
شش حالت دست بر روی صورت که هر کدام در مورد نگرش فرد و امیال و باورهای وی پیامی را بازگو می کند.

 

کدهای شش حالت دست و صورت

انگشتها زیر چانه نشان دهنده آماده بودن است.

انگشتها و لب ها نشان دهنده سرکوب کردن خود است.

دست های زیر چانه نشان دهنده تسلط است.

حالت دست ها می گوید: وی تردید دارد.

حالت گرفته شده نشان : افتخار و اعتماد به نفس است.

گرفتن مقداری چانه نشان دهنده لذت از مذاکره و تلاش برای قدر شناسی