خاراندن دست

شما اینجا هستید:

هنگامی که افراد ناگهانی شروع به خاراندن دست خود می کنند در حال دروغ گفتن به شما هستند دلیل این موضوع تغییرات ناگهانی جریان خون در زمان پنهان کاری است در این حالت با افزایش حجم مویرگ ها در فرد ایجاد احساس خارش می شود.