سیناپس هبی Hebb Synapse

شما اینجا هستید:

معنی: سیناپس هبی

نامی به افتخار دانلد هب، روان شناسی که نخستین بار قاعده هب را اعلام کرد: وقتی که آکسون سلول A، سلول B را تحریک، و مداوماً در شلیک کردن آن مشارکت می کند، تغییری در یکی یا هر دو سلول پدید می آید به نحوی که کارایی A در این که B را به شلیک وادارد، افزایش می یابد. سیناپس هبی از این قاعده پیروی میکند.