پندار هراکلیتوسی Heraclitean Illusion

شما اینجا هستید:

معنی: پندار هراکلیتوسی

این تصور که نقطه زمان، در حالی از گذشته به حال و به آینده می رود، جاری است. این تصور، خطایی حسی است زیرا که فقط حال به طور مستقیم در دسترس تجربه است و گذشته و آینده، صرفاً مفاهیم اند.