آگاهی برتر High-order Consciousness

شما اینجا هستید:

معنی: آگاهی برتر

توانایی آگاهی از آگاه بودن. این توانایی در جانورانی وجود دارد، که دارای قابلیت های معنایی (شمپانزه ها) یا قابلیت های زبانی (انسان ها) هستند، و آنهایی که دارای قابلیت های زبانی اند می توانند از مفهوم اجتماعی خود و مفاهیم گذشته و آینده برخوردار باشند.

این آگاهی متمایز از آگاهی اولیه است.