تاریخ هیجان ها

شما اینجا هستید:

تاریخ هیجان ها زمینه تحقیقات تاریخی مربوط به هیجان انسان ها است، به خصوص آزمایش های بین فرهنگی و آزمایش هیجان ها. با شروع قرن بیستم نویسندگانی مانند لوسین فور و پیتر گی متدولوژی این حوزه گسترش یافت.

1

قلمرو

در دهه گذشته، تولید مطالب تاریخ هیجان گسترش و تبدیل به بخش مهیجی از تاریخ تحقیقات شده است. این درحالی است که پیشگامان تاریخ هیجان – بویژه تاریخ هیجان فور یا روانشناسی گی – بخش های با روش های جدید تاریخ شناسی مانند تاریخ مفهمومی، سازه های تاریخی و تاریخ بدن را به وجود آورده اند.

همانند جامعه شناسی هیجان ها یا انسان شناسی هیجان ها، تاریخ هیجان ها تنها بر فرض بیان احساسات استوار نبوده و احساسات یادگرفته شده را مد نظر قرار می دهد. فرهنگ و تاریخ در حال تغییر هستند و احساسات و برون فکنی آنها هم به همین شکل است. ارتباط اجتماعی و پتانسیل هیجان ها یک متغییر تاریخی و فرهنگی است. به نظر بسیار از مورخان، هیجان ها به اندازه طبقه بندی تاریخی به عنوان طبقه، نژاد یا جنسیت اهمیت دارد.

2

روش شناسی (متدولوژی)

تعداد متفاوتی رویکرد روش شناختی در سال های اخیر مورد بحث بوده اند. برخی از مورخان هیجان خود را محدود به تجزیه و تحلیل تاریخ وابسته به هیجان هنجارها و قوانین زیرشاخه هیجان علمی کرده اند. با این حال بویژه در چند وقت اخیر، طیف روش شناختی تاریخ هیجان ها به شیو های نظری، سازنده گرا و تئوری عملی گسترش یافته است. در حال حاضر مفاهیم اساسی روش شناختی عبارتند از:

انگیزه ها، عادات و عمل وابسته به هیجان، علاوه بر این موارد اصطلاحات متعددی وجود دارد، که دامنه و تاثیر فرهنگی احساسات را مانند جامعه وابسته به هیجان، سازمان وابسته به هیجان و سبک وابسته به هیجان نشان می دهد.