گرفتن دست

شما اینجا هستید:

معنی : به تو اعتماد ندارم

محل : جنوب ایتالیا

هرچند خرچنگ ها کاملاً صادقانه و مستقیم رو به جلو حرکت می کنند. اما روش راه رفتن آنها غیر قابل پیش بینی است. در کنار هم با شتاب در حال حرکت هستند. این ژست دست یکی دیگر از ژستهای ایتالیا ی های جنوبی در مورد فریب است. انگشت های کوچک را به هم متصل کرده و از حرکات خرچنگ تقلید می کنند، به عبارت دیگر موضوع غیر قابل اعتماد است.