انسان وار Hominid

شما اینجا هستید:

معنی: انسان وار

هر عضو تیره hominidae از راسته نخستی ها. این تیره متشمل است بر انسان و اجداد فسیلی آن از جنس homo. برخی مولفان این تیره را بسط داده اند تا میمون های بزرگ موجود، و گروه های منقرضی چون استرالوپتیکوس را نیز شامل شود. در این صورت تعریف محدودتر بالا، فقط شامل زیر تیره homoninae است.