ساختواره های همانند Homologous Structures

شما اینجا هستید:

معنی: ساختواره های همانند

ساختواره هایی متمایز در گونه های مختلف که منشأ آنها در جریان تکامل، با توجه به ساخت و عملکرد، از نیایی مشترک بوده است. تالاموس های سگ و موش همانند تالاموس انسان هستند.