صداقت

شما اینجا هستید:

در زمان صداقت و باز بودن نسبت به مسائل، افراد کف دستان خود را در معرض دید قرار می دهند و همراه با آن انگشتان دست خود را در راستای صحبت خود باز و کشیده می گیرند. هنگامیکه فردی کف دستان خود را به فرد مقابل که در حال گفتگو با او است نشان می دهد خود را آسیب پذیر نشان داده و با این ژست می گوید من چیزی برای مخفی کردن ندارم.