رفتار انسان

شما اینجا هستید:

رفتار انسان پاسخ فرد یا گروه های انسانی به محرک های داخلی و خارجی است، که به آرایه های حرکتی جسمانی و هیجان های قابل مشاهده با افراد و به خصوص نژاد بشری اشاره دارد. در حالیکه ویژگی های شخصیت و فطرت ممکن است ثابت بماند، رفتارهای دیگر ممکن است، از زمان تولد تا بزرگسالی تغییر کند. به علاوه ژنتیک و سن هدایت رفتاری اندیشه ها و احساسات را دیکته می کنند و درک از روان فرد و نگرش ها و ارزش های مد نظر وی را فاش می کنند.

رفتار اجتماعی، زیر مجموعه رفتار انسان است، که در آن  نفوذ در تعاملات اجتماعی و فرهنگی را مطالعه می کنند. سایر موارد نفوذ شامل اخلاق، گروه ها، اقتدار، آرامش، هیپنوتیزم، ترغیب و اجبار است.

رفتار انسان ( و سایر موجودات زنده یا حتی مکانیسم ها) در محدوه های رفتارهای شایع، غیر معمول، قابل پذیرش و خارج از محدوده قابل پذیرش قرار می گیرند. در سوسیوبیولوژی، رفتار به طور کلی شامل اعمال بدون معنی است، که به صورت مستقیم به دیگران مربوط نمی شود و اعمال بنیادی انسان است، این معنی عمومی از رفتار نباید با رفتار اجتماعی اشتباه گرفته شود، در رفتار اجتماعی اعمال مستقیم با دیگران ارتباط دارد و همچنین رفتار اجتماعی بسیار پیشرفته تر است.

پذیرش رفتار به شدت وابسته به هنجارهای اجتماعی و ابزارهای مختلف کنترل اجتماعی است و توسط آنها تنظیم می شود. رفتار انسانی توسط متخصصین آکادمیک روانپزشکی، روان شناسی، مددکار اجتماعی، جامعه شناسی، اقتصاد و انسان شناسی مورد مطالعه قرار می گیرد.

رفتار انسانی تجربیاتی فردی در طول زندگی است و شامل فاکتورهای متفاوتی مانند ژنتیک، هنجارهای اجتماعی، اعتقادات مذهبی و نگرش می باشد، که شامل نحوه پاسخ های پایه است. رفتارها تحت تاثیر ویژگی های خاص هر فرد است.

رفتار تحت تاثیر ویژگی های خاص فردی است. ویژگی ها از فردی به فرد دیگر تغییر می یابند و می توانند باعث عملکردها یا رفتارهای متفاوتی در هر فرد شوند. هنجارهای اجتماعی نیز بر رفتار تاثیر گذار هستند. به صورت کلی جامعه بشری ناشی از طبیعت انسان است و زمانیکه تحت فشار قرار می گیرد از قوانین خاصی پیروی کرده و رفتارهای خاصی را در جامعه نشان می دهد. تفاوت رفتار ها در فرهنگ ها و جوامع مختلف تنیجه مفروضات قابل قبول آن جامعه است. هسته اصلی ایمان هر فرد از طریق دین و فلسفه قابل فهمیدن است.این شیوه ها راهی است که هر فرد فکر می کند و رفتارهای مختلف انسان را باعث می شود.  نگرش می تواند به عنوان " درجه ای از ارزیابی مطلوب یا نامطلوب رفتار توسط هر فرد در خصوص یک موضوع است. "  اساسا یک نگرش بازتابی از رفتار در یک شرایط خاص است، در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که رفتار انسان به شدت تحت تاثیر نگرش هایی خواهد بود، که هر روز از آنها در زندگی روزمره استفاده می کند.

فاکتورهای رفتار

1

ژنتیک

مدتها قبل از آنکه داروین کتاب خود را درباه منشاء گونه ها (1859) منتشر کند، دامداران می دانستند که الگوهای رفتاری به نحوی تحت تاثیر وراثت و والدین است. مطالعه دو قلوهای هم سان جدا شده و کودکان به سرپرستی گرفته شده، کمک شایانی به مطالعات تاثیر ژنتیک بر رفتار انسان کرد. مطالعه ژنتیک رفتاری انسان همچنان به صورت پیوسته و روش های جدید مانند مطالعات ارتباط ژنوم ها در حال گسترش است.

2

هنجارهای اجتماعی

عموما قوانین نانوشته در یک گروه است و فقط شیوه رفتاری را شامل نمی شود، بلکه نگرش را هم در بر می گیرد. رفتار فردی به گروه و بخشی از ویژگیهای پذیرفته شده توسط آن جامعه که به شدت بر روی هنجارها تاثیر گذار است، دارد. بدون هنجارهای اجتماعی، جامعه انسانی نمی تواند عملکردی را که در حال حاضر دارد، داشته باشد. انسان ها در رفتار تمایل دارند بسیار انتزاعی عمل کنند و تمایلی به یک سبک زندگی نرمال استاندارد شده ندارند و تمایل دارند انتخاب های بیشتری داشته باشند. با این حال نهادینه کردن هنجارها می تواند با ذات اجتماعی انسان رابطه مستقیم داشته باشد، تمایل به پذیرش دیگران باعث می شود، رفتار خود را برای سازگاری با دیگران دستکاری کنند. بسته به طبیعت و دیدگاه یک فرد، هنجارها می توانند بخش های مختلف مثبت (مانند غذا خوردن، پوشیدن لباس گرم در زمستان و ...) و منفی (مانند نژادپرستی، استفاده از مواد مخدر و ...) را به وجود آورند.

3

خلاقیت

فرض بر این است، که همه افراد دارای خلاقیت هستند. خلاقیت فشار ایجاد می کند تا مردم منطقه راحتی خود را ترک کنند. به عنوان مثال برادران رایت که اولین هواپیما را ابداع کردند و در سال 1903 اولین پرواز انجام شد، پنجاه سال بعد هم اولین هواپیمای مسافربری جت معرفی شد. خلاقیت مردم را در شرایط سخت حفظ می کند و افراد ثروتمند را می سازد. ما از خلاقیت در زندگی برای پیدا کردن میانبرها در رسیدن به اهداف بهر می بریم.

4

هسته ایمان و فرهنگ

یکی دیگر از جنبه های مهم رفتار انسان "ایمان" است. ایمان می تواند در مذهب، فلسفه، فرهنگ و یا اعتقادات شخصی بازنمود یابد و اغلب بر نحوه رفتار یک فرد تاثیر می گذارد. در سال 1012 حدود 80 درصد از مردم ایالات متحده آمریکا دیندار بودند و دین نقش مهمی در قوانین اجتماعی بازی می کرد. تاثیر چیزی بر رفتار انسان که نقش مهمی در قوانین اجتماعی بازی می کند، طبیعی است.

اخلاق یکی دیگر از فاکتورهای ایمان است، که در نحوه رفتار یک فرد تاثیر می گذارد. هیجان ها در ارتباط با اخلاق است و شامل شرم، غرور و ناراحتی می شود، و می تواند نحوه عمل یک فرد را تغییر دهد. شایان ذکر است، شرم و گناه تاثیر بسیار زیادی بر رفتار دارند.

در نهایت فرهنگت اثیر بالایی بر رفتار دارد. کودکان باورهای بعضی از فرهنگ ها را فرا می گیرند و تا زمان جوانی تاثیر بسزای آنها را در هنگام رشد می پذیرند. این باورها در طول زندگی توجه ما را به موضاعات مختلف جلب می کنند، که باعث می شود مردم با فرهنگ های مختلف پسخ های متفاوتی به یک موضوع بدهند. این تاثیرات متفاوت راهی برای تقسیم فرهنگی و مناطق مختلف جهان و پاسخ آنها است.

5

نگرش

نگرش بیان مطلوب یا نامطلوب نسبت به یک فرد، مکان، شی یا رویداد است و در افراد مختلف متفاوت است. همه افراد نگرش متفاوتی نسبت به اشیای متفاوت دارد. یک عامل اصلی که نگرش را تعیین می کند، دوست داشتن یا نداشتن است. زمانیکه افراد یک چیز یا شخص را دوست دارند، امکان قبول پذیرش و آغاز ارتباط افزایش می یابد. زمانیکه افراد چیزی را دوست ندارند، احتمال رفتار دفاعی و عدم تمایل به ارتباط افزایش می یابد. به عنوان مثال برای تاثیر نگرش بر رفتار انسان می توان به مثال بردن بچه به پارک یا دکتر اشاره کرد، بچه ها پارک را سرگرم کننده می دانند، به همین دلیل به آن متمایل بوده و آنجا را مثبت می دانند. اما دکتر را ناراحت کننده و دردناک می دانند، به همین دلیل تمایلی به آن ندارند.

نگرش ها می توانند شخصیت را به چالش بکشند و نحوه دید مردم را نسبت به آنکه چه هستیم؟ نشان دهد. مردم با یک نگرش مشابه تمایل به همکاری مشترک در خصوص علاق و سرگرمی ها دارند. این موضوع به این معنا نیست که افراد با نگرش های متفاوت ارتباط برقرار نمی کنند. بلکه به این معنی است که نگرش های خاص می تواند افراد را به دور هم جمع کند. ( مانند گروهای مذهبی) نگرش ها بر روی ذهن که نتایج رفتار انسان را به آن وابسته می دانند، تاثیر گذار است. نحوه رفتار انسان به روش نگاه ما به موقیت ها و آنچه که ادراک می کنیم بستگی دارد.