هیپوتالاموس Hypothalamus

شما اینجا هستید:

معنی: هیپوتالاموس

مجموعه ای از هسته ها که زیر تالاموس جای دارند و بر تغذیه، ارتباط جنسی، خواب، بروز هیجان، طرز کار غده های درون ریز و حتی حرکت تأثیر می گذارند. یک سامانه ارزشی.