خطای حسی Illusion

شما اینجا هستید:

معنی: خطای حسی، خطا

سیگنال هایی که دستخوش دستکاری های روانی – فیزیکی شده اند و به ادراک حسی اشکال و وجوهی منجر به می شوند که به طور فیزیکی آزمون پذیر نیستند. اینها برداشت های "کاذب" یا "به غلط تفسیر شده" یک ورودی حسی "واقعی"اند. مرزهای خالی یک مثلث کانیشا و مکعب نکر نمونه های آن به شمار می روند. خطاهای حسی، در حواس مختلف می توانند روی دهند، و گستره آنها از ساده تا پیچیده است.