شاخص های ناسازگاری جنسی

شما اینجا هستید:

نشانه های غیر کلامی یا سیگنال هایی که توسط مردان و زنان منتشر می شود که نشان می دهد آنها علاقه ای به رابطه جنسی یا تعامل و برقراری ارتباط ندارند.