یک پارچه شدن Integration

شما اینجا هستید:

معنی: یک پارچه شدن، یک پارچگی

در نظریه پیچیدگی، میزان اطلاعات دو طرفه یا میزان کاهش آنتروپی در یک سیستم. در علم مغز ارتباط، همبستگی یا اتصال سیگنال ها برای آن که به بروندادی یک پارچه منجر شود.