تفسیر محل و افراد مرتبط

شما اینجا هستید:

1

تفسیر محل و افراد مرتبط در زمانیکه افراد به عنوان یک مفسر با ما برخورد می کنند، راهگشا است. در بسیاری از موارد برای کشف حقیقت مفسر باید فضای فیزیکی فرد مورد نظر را بررسی نماید، فضای فیزیکی هر فرد با توجه به پتانسیل های مالی و امیال و باورهای فرد طراحی می شود. به عنوان مثال فرد با پتانسیل مالی بالا در خانه ی محقر زندگی می کند،  فردی بیان می دارد که مسلمان است اما در خانه یا محل کار جا نماز ندارد و غیره.

در فیلم شما باید تفسیر کنید، پسری که قاتل معلم خودش است، آیا می تواند اتاقی با شرایطی که مشاهده می کنیم داشته باشد؟

2

روش دیگر کشف حقیقت در مورد فرد، هدف قرار داده شده، تفسیر رفتار اطرافیان وی با توجه به محرک های کلامی به خصوص پرسش است. همانطور که در فیلم مشاهده می کنید در سه نقطه با استفاده از خشم مفسر به اطلاعات جدید و تایید اطلاعات قبلی دست می یابد و هممچنین مضنون جدیدی را بررسی (پدر متهم به قتل) می کند. در واقع اطلاعاتی را که والدین متهم پنهان کرده اند، مفسر به وسیله تکنیک تفسیر محل و افراد مرتبط در ادامه فیلم به دست می آورد.

تمرین تفسیر محل و افراد مرتبط

با توجه به محرک های کلامی و کدهای غیر کلامی مشاهده شده جریان ارتباطی که در فیلم مشاهده می کنید، هریک از افراد، حتی خود مفسر را تفسیر کنید.