مراحل کشف حقیقت

شما اینجا هستید:

مراحل کشف حقیقت بخش مهمی از آموزش کشف دروغ و فریب است در حالیکه بیشتر آموزش های موجود در خصوص کشف فریب توجه بیشتر به معانی رفتارهای غیرکلامی است، در صورتیکه همانطور که در فیلم مشاهده می کنید، محرک ادراک شده و پاسخ وی که همان رفتار است، اهمیت بیشتری دارد. برای اینکه بتوانیم به حقیقت پی ببریم:

1

هدف اصلی خود را از برقرای آن ارتباط مشخص کنید.

2

نیم رخ زیستی، روانی و اجتماعی فرد را ترسیم نمایید.

3

بافت زمینه و همچنین قدرت خود و طرف مقابل را در آن بافت زمینه مشخص کنید.

4

با توجه به پیش بینی آزمایشگاه ذهنی بهترین سناریو (کم ترین هزینه و بیشترین فرصت) ممکن را خلق کنید.

5

در نهایت با استفاده از محرک های مختلف به خصوص محرک های کلامی و تفسیر صحیح رفتارهای غیرکلامی به حقیقت دست پیدا کنید.

تمرین مراحل کشف فریب

این مراحل را در فیلم برای خود به صورت مکتوب مشخص نمایید. برای انجام اینکار سعی کنید با فکر مصاحبه کننده فکر کنید.