هسته های اینترالامینار Intralaminar Nucler

شما اینجا هستید:

معنی: هسته های اینترالامینار (میان ورقه ای)

هسته های میان ورقه ای که در ورقه های فیبری تالاموس پشتی پراکنده اند، به نوبه خود سامانه جامعی را تشکیل می دهند و سازمان بندی آنها حاکی از عملکردهای مجزای حسی، حرکتی و لیمبیک است.