گیرنده های یونوتروپیک Ionotropic Receptors

شما اینجا هستید:

معنی: گیرنده های یونوتروپیک

گیرنده هایی که از نظر ساختمانی دو دسته هستند، یکی گروه گیرنده های نیکوتینی و دیگری گروه گیرنده های گلوتاماتی