عدم اعتماد به نفس

شما اینجا هستید:

افتادن و در هم جمع شدن شانه اغلب نشان دهنده عدم اعتماد به نفس است، این حالت نشان دهنده ناامنی است، همچنین ممکن است این ژست شاخص افسردگی وغم باشد. به معنای واقعی کلمه وی می گوید « زیر بار مسولیت خم شدم.» یا احساس می کنم بار سنگین دنیا بر روی شانه هایم است.