سطوح تنظیم هم ایستای خودکار

شما اینجا هستید:

آنتونیو داماسیو در راستای پشتیبانی از این موضوع که ما ابتدا درگیر هیجان می شویم و سپس احساسات و همچنین تبیین میان هیجان و احساس و کارکردهای مغز و دلیل تکامل ابتدایی هیجان ها نسبت به احساس بیان می کند، هیجان به دلیل سادگی و سهولت در تقویت بقاء نسبت به احساس تقدم دارند و برای پشتیبانی و تشریح این ایده سطوح تنظیم هم ایستای خودکار را مطرح کرده و چنین بیان می کند:

" تک واژه هم ایستایی تند نوشته ساده ای است برای مجموعه ای از تنطیمات و وضعیت حاصل از حیات قاعده مند." (در جستجوی اسپینوزا)

و برای بسط این موضوع به تشریح سطوح تنظیم هم ایستای خودکار از ساده به پیچیده می پردازد که شامل سطوح زیر است:

پایین ترین شاخه ها: سوخت و ساز، عکس العمل های بنیادی و سیست ایمنی

شاخه میانی: رفتارهای مربوط به تصور لذت یا درد

سطح بالای بعدی: رانش ها و انگیزه ها

نزدیک به بالا: هیجان ها و در بالاترین سطح احساس ها

1

پایین ترین شاخه:

پایین ترین شاخه شامل رفتارهای زیر است:

فرآیند سوخت و ساز:

 که شامل اجزای شیمیایی و مکانیکی است. این فرآیندها معطوف به حفظ تعادل درونی روابط شیمیایی هستند؛ تنطیم کیفیت اسیدی و قلیایی در محیط و ذخیره و به کار گرفتن پروتئین ها، لیپیدها و کربوهیدرات های لازم برای تامین انرژی اندام واره.

عکس العمل های بنیادی:

که شامل واکنش هراس است، اندام واره ها در واکنش به صدا یا لمس به صورت چرخش ها یا فشارهایی به کار گرفته می شوند که سیستم را از گرما یا سرمای شدید دور می کند، و آنها را از تاریکی به سمت نور می کشد.

سیستم ایمنی:

آماده است تا حمله وارد آمده از بیرون به اندام واره توسط ویروس ها، باکتری ها، انگل ها و مولکول های شیمیایی سمی را دفع کند. سیستم ایمنی خط مقدم دفاع در زمان تهدید و از بین رفتن انسجام اندام واره از بیرون یا از درون است.

2

شاخه میانی:

این شاخه مربوط به رفتارهایی است که به طور معمول به تصور لذت یا درد مربوط می شود. که شامل واکنش های نزدیک یا دوری گزینی کل اندام واره از شی یا وضعیتی مشخص می شوند. در انسان ها که توانایی احساس کردن به همراه گزارش این احساس ها را دارد، این حرکات دردناک یا لذتبخش، رضایت بخش یا جانکاه گزارش می شود.

3

سطح بالای بعدی:

رانش ها و انگیزه ها مانند گرسنگی، تشنگی، کنجکاوی، تولیدمثل و غیره. واژه میل در این سطح وضعیت رفتاری اندام واره را که رانشی خاص آن را درگیر خود کرده مشخص می کند و واژه اشتیاق به احساس آگاهانه در خصوص یک میل و ارضا یا جلوگیری از آن اشاره دارد. مشخص است که میل و اشتیاق انسان ها به اندازه هیجان و احساسات یکپارچه است.

4

سطح نزدیک به بالا:

هیجان ها، محلی که جواهر سلطنتی تنظیم خودکار حیات را خواهیم یافت. هیجان ها به معنای دقیق کلمه از شادی، اندوه و ترس گرفته تا غرور و ننگ و همدردی است و در نهایت در بالای سطح احساس ها را خواهیم یافت.