دورغ و زبان بدن

شما اینجا هستید:

زبان بدن می تواند فریب را نشان دهد. مشاهده زبان بدن یک نفر از نزدیک می تواند موضوعی را که وی قصد بر پنهان کردن آن دارد را به ما نشان دهد. مراقب تفسیر کردن باشید تمام رفتارها می تواند یک دروغ باشد. تعداد عواملی مانند استرس و ناامنی می تواند نشانه زبان بدن برای مشکوک شدن باشد. زمانیکه تعداد متعددی از نشانه های فریب در زبان بدن دیده می شود بازهم تحقیقات بیشتر ضروری است.

1

دورغ و زبان بدن به دست ها نگاه کنید :

بیشتر ارتباط ما به وسیله دست ها انجام می گیرد. ما می توانیم در ارتباط از فریب استفاده کنیم بدون آنکه از کاری که انجام می دهیم مطلع باشیم. تعدادی از حرکات نشان دهنده پنهان کردن موضوع یا مطلبی است.

دست ها :

کف دست به سمت پایین :

نمایش کف دست نشان دهنده صداقت است. نگه داشتن کف دست به سمت پایین پنهان کردن موضوعی را ارسال می کند.

لمس کردن خود :

دست زدن به خود ممکن است یک عمل آرام بخش باشد، اما زمانیکه یکنفر صورت خودرا لمس می کند یک هشدار است. دست ها بر روی بینی و دهان اغلب به عنوان تلاش برای پنهان کردن صحبت دروغ دیده می شود.

پنهان کردن دست ها :

حرکات دست بخش طبیعی ارتباطات می باشد. بسیاری از مردم به طور ناگهانی دست های خود را در زمان گفتن دروغ پنهان می کنند، عدم حرکت دست ها هم ممکن است نشانه پنهان کاری باشد.

2

دورغ و زبان بدن لبخند اجباری:

لبخند اجباری از طریق چشمها تفسیر نمی شود، لبخند اجباری به تنهایی نشان دهنده این است که یک نفر در حال تلاش برای نمایش مؤدب بودن است. همیشه حواس خود را به حرکات خوشه ای فریب همراه با لبخد اجباری جمع کنید. لبخند اجباری همراه با حرکات خوشه ای فریب می تواند اثبات توانایی دروغ گفتن شخصی باشد.

خنده ها

لبخند باریک :

لبخند باریک می تواند نشان دهنده پنهان کردن اطلاعات باشد.

بستن دهان :

به طور معمول در هنگام خنده دهان باید باز شود. خنده با دهان بسته می تواند تلاش برای پنهان کرد دندان های خراب یا موارد دیگر باشد.

لیسیدن لب :

دروغ می تواند باعث خشکی دهان شود همچنین افرادی که دروغ می گویند بیشتر تمایل به لیس زدن لب ها بعد از گفتن دروغ دارند.

 

3

دورغ و زبان بدن ارتباط چشمی:

چشم ها را " پنجره روح " می گویند. چشم ها در ارتباطات به طور مستمر احساسات را منتقل می کنند.زمانیکه یک نفر شروع به فریب دادن می کند، تماس چشمی بهترین نشانه است.

چشمها:

قطع تماس چشمی:

قطع کامل تماس چشمی ممکن است نشان دهنده این باشد که فرد عصبی است و آغاز به فریب دادن کرده است. اما همیشه نشانه دروغ نمی باشد. این موضوع می تواند دلایل فرهنگی داشته باشد. پس همیشه فاکتورهای خارجی را در نظر داشته باشید.

نگاه به چپ:

حرکت نگاه مستقیم به سمت چپ می تواند نشانه فریبا باشد. این سیگنال نشان دهنده شروع به تخیل می باشد. افراد چپ دست معمولا به راست نگاه می کنند.

عدم حرکت چشم :

بعضی از افراد در هنگام دروغ مستقیماً به جلو نگاه می کنند بدون هیچ حرکتی در چشم ها، آنها در بیشتر مواقع نه به دور دست ها نگاه می کنند و نه خیره می شوند.

4

دورغ و زبان بدن تغییر در وضعیت :

وضعیت به راحتی می تواند نشان دهنده زمانی که فرد آغاز به فریب می کند باشد. دروغ می تواند نشانه تمرکز فرد بر زبان بدن خود باشد، این موضوع می تواند نشان دهنده اعمال کنترل بیشتر افراد برای کنترل و یا تغییر وضعیت خود برای دروغ باشد.

ساکن ماندن :

افرادی که سعی بر حفظ حرکات و سکون در موقعیت را دارند، تغییرات کمی در وضعیت خود برای حفظ حالت طبیعی انجام می دهند. آرامش و سکون غیر طبیعی ممکن است به خاطر پنهان کردن چیزی باشد.

تغییرات شدید:

فریب در بیشتر مردم باعث بروز نشانه های اضطراب می گردد. زمانیکه زبان بدن خیلی ناشیانه از وضعیت بسته به باز تغییر می کند، به حالت دوستانه در می آید، احتمال فریب دادن افزایش مییابد.

5

دورغ و زبان بدن صدا و حرکات با هم مطابقت ندارند:

زبان بدن به طور معمول منعکس کننده صدا و حرکات فردی که در حال صحبت است می باشد. زمانیکه آنها هماهنگ نباشند نشان دهنده دروغ گفتن است. به عنوان مثال فردی با استفاده از زبان بدن بسته و دفاعی با لحنی دوستانه در حال تعامل با شما باشد.