لوکوس سیرولئوس Locus Coeruleus

شما اینجا هستید:

معنی: لوکوس سیرولئوس

هسته های آبی رنگ در ساقه مغز که در پاسخ های فیزیولوژیایی به فشار روانی و وحشت زدگی دخیل هستند. هر یک این هسته ها حدوداً از 12000 نورون تشکیل شده است و به رغم کوچکی آن، محل اصلی سنتز نورآدرنالین موجود در اکثر ساختواره های دستگاه مرکزی اعصاب است.