اتم گرایی منطقی Logical Atomism

شما اینجا هستید:

معنی: اتم گرایی منطقی

نظری که برتراند راسل و لودویگ ویتگنشتاین مطرح کردند و بنا بر آن ذهن از احساس ها و تصویر ها ساخته شده است و این که با بنای هر چیز از ذات ساده تر می توان به توصیف کامل آن چیز دست یافت.

ویتگنشتاین در اواخر عمر این نظر را قاطعانه مردود شمرد.