مکعب هیجان لاوهایم

شما اینجا هستید:

مکعب هیجان لاوهایم (لوهیم) یک مدل پیشنهادی تئوریکال است، که هدف آن توضیح رابطه بین انتقال دهنده های عصبی مونوآمین و هیجان ها است. این مدل در مقاله در سال 2012 توسط هوگو لاوهایم ارائه شد. در این مدل سه انتقال دهنده عصبی مونوآمین سروتونین، دوپامین و نوروآدرلین محورهای یک سیستم مختصات را تشکیل می دهند و هشت هیجان پایه با توجه به تئوری  حرکت هیجانی سیلوان تامکینز در هشت گوشه قرار می گیرد.

1

منشاء ارتباط این وضعیت کاهش سیگنال سه ماده است. هشت گوشه مکعب به هشت ترکیب ممکن از سطح پایین به بالا از سه مونوآمین مربوط می شود که در جدول زیر نشان داده شده است. از این رو، مدل ارتباط مستقیم بین ترکیب خاصی از سطوح سیگنال ماده و برخی از هیجان های پایه را پیشنهاد می دهد.

جدول مکعب هیجان لاوهایم

هیجان پایه

سروتونیندوپامیننوروآدرنالین
شرم/حقارتکمکمکم
پریشانی/غم و اندوهکمکمزیاد
ترس/وحشتکمزیادکم
خشم/غضبکمزیادزیاد
تحقیر/انزجارزیادکمکم
تعجب/وحشت زدهزیادکمزیاد
لذت بردن/ لذتزیادزیادکم
علاقه/تهییجزیادزیادزیاد

خشم به عنوان مثال، براساس مدل، تولید شده توسط ترکیبی از سروتونین پایین، دوپامین بالا و نوروآدرنالین بالا است.

باتوجه به ارتباط مستقیم انتقال دهنده های عصبی مونو آمین با مدل، قدرت و مزیتی نسبت به سایر مدل های هیجان های پایه دارد، مانند چرخ هیجان های پلاچیک یا مدل حالت های وابسته به هیجان PAD.

علائم افسردگی ممکن است به عنوان پالت وابسته به هیجان محصور در قسمت پایین سروتونرژیک مکعب لاوهایم تفسیر شود، جایی که تنها هیجان های اصلی شرم/حقارت، پریشانی/غم و اندوه، ترس/وحشت و خشم/غضب در دسترس است. هسته نشانه های افسردگی، غم و فقدان علاقه می تواند از عدم توانایی به دستیابی به هیجان های پایه لذت و علاقه که در قسمت زیاد – سروتونرژیک جایابی می شود، تفسیر گردد.

مکعب هیجان لاوهایم (لوهیم) یک مدل پیشنهادی تئوریکال است.

2

نظریه سیستم عصبی خودمختار لاوهایم

لاوهایم چنین پیشنهاد کرد که بخش های از سیستم عصبی خودمختار، سمپاتیک و پاراسمپاتیک را می توان به جای گوشه مستطیل آنتاگونیست در نظر گرفت. محور سمپاتیک به معنای تحریک و محور پاراسمپاتیک برای نمایش دادن پنهان سازی و امکان نمایش ظرفیت پذیری مثبت در مقابل منفی دانست. این مدل به نحوی مطابق با مدل مکعبی هیجان است. (محور سمپاتیک مانند محور نورآدنرژیک و محور پاراسمپاتیک به محور سروتونرژیک در CNS)

نظریه سیستم عصبی خودمختار لاوهایم 

3

در تحقیقات هوش مصنوعی هیجان

مدل مکعب لاوهایم در زمینه بیولوژیکی- الهام بخش هیجان های هوش مصنوعی شده است.