انسفالوگرافی مغناطیسی Magnetoencephalography (MEG)

شما اینجا هستید:

معنی: انسفالوگرافی مغناطیسی

کاربست ابزارهای تداخل کوانتومی ابر رسانشی (SQUIDS) برای اندازه گیری میدان های مغناطیسی بسیار کوچک در مغز زنده. ابزارهایی که به کار می رود دارای چندین الکترود است که تمام مغر را می پوشانند. این ابزار ها نسبت به تغییرات زمانی در جریان های داخلی حدوداً بیست هزار نورون، بسیار حساس اند. توان تفکیک فضایی این روش از مرتبه 5/1-1 سانتیمتر است. آن را با fMRI مقایسه کنید که در آن توان تفکیک فضایی به 4-3 میلیمتر و کمتر می رسد ولی از عهده تفکیک زمانی بر نمی آید.