نگاشت ها Maps

شما اینجا هستید:

معنی: نگاشت ها

در مغز نگاشت ها یا توپوگرافیک اند یا غیر توپوگرافیک، به این معنی که یا روابط هندسی میان اجزا مجاور هم (همسایگی) را حفظ می کنند یا نمی کنند. در مورد اول، منظور از این اصطلاح استطاله هایی است از چندین سلول در یک همسایگی به یک همسایگی دیگر – از نقطه به ناحیه یا از ناحیه به ناحیه. مثال اصلی در این مورد، نگاشت های شبکیه به تالاموس است که از آنجا به نوبه خود به ناحیه قشری V1 نگاشته می شوند. بازورود میان نگاشت هایی که عملکردشان متفاوت است باعث پیوند آنها به یکدیگر در ساختار های یک پارچه پویا می شود.