نقاب زدن

شما اینجا هستید:

اولین مهارت کنترل چهره ای که یاد میگیریم تا تحت تاثیرات فرهنگی و اجتماعی خاصی از آن بهره بگیریم نقاب زدن است .این مهارت عبارت است از سرکوب حالت های مربوط به احساسات تجربه شده و جایگزینی آن با حالت هایی که تحت آن شرایط مقبول واقع میشوند .