انگیزه های روانی مک گویر

شما اینجا هستید:

مک گویر با ارائه یک سیستم طبقه بندی توانست تئوری های مختلف انگیزش را از یکدیگر تفکیک کند. مک گویر این انگیزه ها را با استفاده از دو معیار به چهار طبقه اصلی تقسیم کرده است.این دومعیار عبارتند از:

1. آیا انگیزش از نوع شناختی است یا عاطفی؟

2. یا انگیزه بر نثبین یک موقعیت تمرکز دارد یا بر رشد آن؟

1

انگیزه های شناختی بر نیاز یک فرد به رویکرد تطبیقی اونسبت به محیط و دست یابی به معنا ومفهومی خاص متمرکز هستند.

انگیزه های عاطفی به نیاز ارضای یک احساس ودست یابی فرد به اهداف شخصی توجه دارند.

انگیزه های تثبیت گرا بر تلاش فرد در حفظ تعادل زندگی تاکید دارند.

انگیزه های رشد بر توسعه وپیشرفت فرد تاکید وتوجه دارند.

این 4 طبقه بندی اصلی خود بر پایه دومعیار دیگر، یعنی منبع انگیزه وهدف انگیزه، بصورت زیر به طبقه بندی های جزئی تر تقسیم میشوند:

3. آیا این رفتار جنبه فطری و غریزی دارد یا پاسخی به محیط و شرایط محیطی است؟

4. آیا این رفتار به افراد کمک می کند به یک موقعیت جدید درونی یا یک رابطه جدید بیرونی یا محیط اطراف دست یابند.

فاکتور سوم بین انگیزه هائی که بصورت کنشی تحریک شده اند و انگیزه هائی که بیشتر پاسخ واکنشی به شرایط محیطی هستند، تمایز قائل می شود.

فاکتور چهارم، نتایجی که در درون فرد به وجود می آیند ونتایج متمرکز بر روابط فرد با محیط اطرافش را، بصورت مجزا تقسیم بندی می کند.

2

 بخش بندی انگیزه های شانزده گانه مک گویر

1. انگیزه های تثبیت گرای شناختی
* نیاز به سازگاری (درونی، کنشی)
* نیاز به اسناد (بیرونی، کنشی)
* نیاز به طبقه بندی (درونی، واکنشی)
* نیاز به عینیت بخشیدن (بیرونی، واکنشی)

2. انگیزه های شناختی رشد
* نیاز به استقلال/ آزادی عمل (درونی، کنشی)
* نیاز به تحریک (بیرونی، کنشی)
* نیاز غایت شناسی (درونی، واکنشی)
* نیاز مطلوبیت (بیرونی، واکنشی)

3. انگیزه های محافظتی احساسی
* نیاز به کاهش تنش (درونی، کنشی)
* نیاز به بیان هویت (بیرونی، کنشی)
* نیاز به دفاع از خود (درونی، واکنشی)
* نیاز به تقویت کننده (بیرونی، واکنشی)

4. انگیزه های رشد عاطفی
* نیاز به تایید (درونی، کنشی)
* نیاز به تعلق به جمع (بیرونی، کنشی)
* نیاز به شناخته شدن (درونی، واکنشی)
* نیاز به الگو برداری (بیرونی، واکنشی)