دسته مغزی – قدامی میانی Median Forebrain Bundle MFB

شما اینجا هستید:

معنی: دسته مغزی - قدامی میانی

راهی است از جلو به عقب هیپوتالاموس که از منطقه جانبی عبور می کند. این راه عمدتاً از رشته های مونوآمینرژیک تشکیل شده است و ارتباط داخلی بین قسمت های مختلف هیپوتالاموس و همچنین ارتباط با دستگاه لیمبیک را تأمین می کند.