حافظه Memory

شما اینجا هستید:

معنی: حافظه

اصطلاحی که به سامانه های متنوعی در مغز با ویژگی های متفاوت اطلاق می شود. اما در همه موارد تلویحاً حاکی از توانای فراخواندن یا تکرار یک تصویر ذهنی خاص یا یک عمل فیزیکی است. حافظه خاصیتی سامانه ای (سیستمی) است که به تغییرات شدت های سیناپسی بستگی دارد.