تصویر های ذهنی Mental Images

شما اینجا هستید:

معنی: تصویر های ذهنی

خلق تصویرها در مغز بدون انگیزش خارجی به وسیله اشیا واقعی. دوران ذهنی، این قابلیت است که آگاهانه تصویری ذهنی را بچرخانیم و سمت گیری آن را تغییر دهیم.