بازنمود های ذهنی Mental Representations

شما اینجا هستید:

معنی: بازنمود های ذهنی

اصطلاح مورد استفاده برخی روان شناسان شناختی، که نگرشی محاسباتی نسبت به ذهن دارند. این اصطلاح بر ساخته های دقیق نمادی یا برنامه های رایانه ای متناظر با اشیا اطلاق می شود، و با محاسبه آنها ادعا می شود که رفتار توضیح داده شده است.