حالت های ذهنی

شما اینجا هستید:

حالت ذهنی ، حالتی از ذهن است که عاملی در آن وجود دارد. اگر بخواهیم ساده تر آن را توضیح دهیم، حالت ذهنی یک وضعیت ذهنی است، که رابطه ارتباطی بین عامل و نگرش های گزاره ی است. تعدادی از این حالت ها ترکیبی از بازنمایی های ذهنی و نگرش های گزاره ای هستند. تعدادی پارادایم حالت ذهنی با یک عامل مانند عشق، نفرت، لذت و درد  که نگرش های نسبت به گزاره های مانند: باور داشتن آن، فهمیدن آن، امید و ترس از آن و غیره، وجود دارد.

1

حالت های ذهنی و رویکرد آکادمیک

بحث در مورد حالت های ذهنی می تواند در خیلی از زمینه ها مورد مطالعه قرار گیرد.

در روانشناسی شناختی و فلسفه ذهن، حالت ذهنی نوعی حالت فرضی مطابق با تفکر و احساس است، و مرکب از مجموعه ای از بازنمودهای ذهنی و نگرش های گزاره ای است. تعدادی نظریه در فلسفه و روانشناسی سعی دارند ارتباط بین وضعیت ذهنی عامل و یک گزاره را تعیین نمایند.

در روانپزشکی و روان شناسی بالینی به جای درک حالت ذهنی به دنبال تعیین سلامت روان افراد از طریق بررسی حالت ذهنی هستند.

2

معرفت شناسی

حالت های ذهنی می تواند شامل نگرش ها نسبت به گزاره ها باشد، که حداقل دو فاکتور یا غیر فاکتور است، که هر دو این حالت های ذهنی به آگاهی مربوط می شوند. آگاهی نسبت به یک گزاره، فهم یک معنی و توانایی قبول آن است. گزاره می تواند صحیح یا غلط باشد و آگاهی نیاز ویژه به صحیح یا غلط بودن آن ندارد. فاکتور نگرش ها شامل حالت های ذهنی است که ما صحیح بودن را به گزاره نسبت می دهیم، تا یک گزاره صحیح باشد.

بعضی از فاکتورهای حالت های ذهنی شامل "درک آن"، "یادآوری آن"، "حسرت خوردن درباره آن " و ( بحث برانگیز تر بودن) " دانستن آن" می شود. نگرش های غیر فاکتور حامل گزاره ها و برچسب های صحیح نمی باشند. به این معنا که می توان در یک حالت ذهنی قرار گرفت و گزاره غلط باشد. به عنوان مثال در خصوص نگرش غیر فاکتور باور – شما می توانید به یک گزاره غلط و گزاره صحیح باور داشته باشید. از آنجاییکه امکان وجود هر دو حالت است، چنین حالت ذهنی شامل صحیح و بنابراین عدم وجود فاکتور می شود. با این حال باور شامل نگرش پذیرش نسبت به صحیح دانستن گزاره می شود ( آیا یا نه این چنین)، ترکیب آن و غیر فاکتورهای دیگر نگرش ها با آگاهی محض متفاوت است.

3

حالت های ذهنی نظریه ذهن

بسیاری از جنبه های رفتار انسان، نتیجه حالتهای ذهنی درونی از قبیل باورها و امیال می باشند. ( حالت های ذهنی نظریه ذهن ) علاوه بر  این،کودکان خردسال نیز می توانند رفتار دیگران را بر حسب حالتهای ذهنی زیربنایی پیش بینی، تعبیر، تفسیر و تبیین نمایند (اسکول و لزلی،2001). قسمت اعظم مطالعات نظریه ذهن، افکار، مقاصد و دانش را مورد بررسی قرار داده است.  پژوهشگران نظریه ذهن سعی می کنند تا کشف کنند کودکان درباره وجود و عمل حالت های ذهنی مختلف که در ذهن وجود دارند و نیز درباره اینکه حالتهای ذهنی چگونه به طور علی به درون دادهای ادراکی یا برون دادهای رفتاری مربوط میشوند، چه میدانند(فلاول،1999). درک حالت های ذهنی، به خصوص ماهیت بازنمایی ذهن محور، تحول شناخت اجتماعی است(فلاول و میلر، 1998).

ادامه مطلب میل، قصد، باور غلط، دانش و وانمودسازی