ذهنی گرایی Mentalism

شما اینجا هستید:

معنی: ذهنی گرایی

(در فلسفه ذهن) که قایل به وجود ذهن و حالت های ذهنی به صورت حالت های درونی شخص است که رفتار خارجی او را سبب می شوند. باورها و امیال، "درون" شخص اند و علت رفتار هستند که برای دیگران مشهودتر است. ذهنی گرایی با دوباوری در ذات فرق دارد. دوباوری در ذات متضمن ذهنی گرایی است ولی ذهنی گرایی متضمن دوباوری نیست.