گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات Metabotropic Glutamate Receptors

شما اینجا هستید:

معنی: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات

یک گروه مشخص گیرنده های گلوتاماتی را تشکیل می دهند که وجه مشخصه آنان پایانه بزرگ N آنهاست که محل اتصال گلوتامات می باشد.