آزمون تشخیص برون فکنی هیجان چهره

شما اینجا هستید:

تشخیص برون فکنی عواطف چهره در یک پنج ثانیه اتفاق می افتد، با توجه به این زمان افراد نیاز دارند که مهارت تشخیص برون فکنی عواطف چهره را کسب کنند. برای کسب مهارت تشخیص برون فکنی عواطف چهره در این مطلب از مدل نرم افزار METT که توسط پل اکمن طراحی شده است بهره خواهیم برد.

شایان ذکر است که که تشخیص برون فکنی عواطف چهره همانند رانندگی قابلیت یادگیری و تمرین دارد. طول مدت این تمرین یک ماه به صورت مداوم می باشد، بدین صورت که شما در یک دوره 30 روزه هر روز این تست را انجام می دهید و پس از گذشت این زمان هر چند وقت یکبار مجددا تست را انجام خواهید داد.
جهت آغاز آزمون بخش های زیر را پر نمایید.

می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.