میکروسیگنال ها

شما اینجا هستید:

 کنش های غیر کلامی کوتاه که به دلیل تلاش برای سرکوب واکنش عادی به یک محرک منفی است اتفاق می افتد ،از آن جا که این کنش ها بسیار سریع و لحظه ای اتفاق می افتند حرکات صادقانه نامیده میشوند مانند حرکت ماهیچه شیپوری کنار بینی که حاکی از تنفر است .