مرد نظامی یا بازوهای در پشت

شما اینجا هستید:

ژستی که معمولا در افراد رهبر و غالب دیده میشود که در این ژست کف دست ها در هم و در پشت بدن قرار میگیرد .این کد را میتوان در افراد نظامی و پلیس ها همراه با بالا نگه داشتن سر و چانه دید که معنی اصلی آن قدرت ارائه میشود که میگوید فرد بسیار قدرتمند است و نباید به او نزدیک شد و لمس شود .