مناره سازی در زنها

شما اینجا هستید:

زنی که این ژست را به شما نشان می دهد تسلط خود را به نمایش گذاشته ودر اغلب اوقات به معنی عدم علاقه است. او با ارسال یک سیگنال قدرتمند برای نمایش عدم جذب شدن توسط مردان با ارسال پیام تسلط است. در حقیقت او می گوید من با تنهایی خودم خوشحال و راحتم. او به کمک یا همدم نیاز ندارد. اگر شما فرد عاقلی هستید وی را تا زمانیکه دست های خود را پایین نیاورده و  آغوش خود را باز نکرده تنها بگذارید. اگر  دست های خود را پایین آورد و پس از آغاز گفتگو دوباره این حرکت را مشاهده کردید، وقت خود را تلف نکنید. زیرا ممکن است به صندلی تکیه دهد و یا از شما فاصله بگیرد.

تفسیر تصویر:

همان معنی مناره سازی را در مورد توجه زنان می دهد. در این رابطه زن احساس اطمینان داشته و حس می کند که این گفتگو  را صحیح به پیش می برد. او به احتمال زیاد اقدام به مقابله می کند به هر حال زمانیکه شما با این نشانه برخورد کردید، توصیه می کنیم صبر کرده و برای تغییر وضعیت تلاش کنید.