ذهن Mind

معنی: ذهن

کل فرایند های آگاه و فرایند های نا آگاه زیربنایی که منشأشان در مغز است و همه رفتار ها را هدایت می کنند. از جنبه فلسفی، ذهن یک طرف الاکلنگی است معروف به مسئله ذهن – جسم، یعنی این که: چگونه فعالیت مغز می تواند موجب فعالیت ذهن شود؟