رفتار آیینه ای

شما اینجا هستید:

در ساده ترین شکل رفتار آیینه ای تکرار کردن حرکات فرد مقابل است (تنفس ،حرکات چشم ،حرکات بدن ،آهنگ صدا ،سرعت و..) .رفتار آیینه ای یکی از مهم ترین جنبه های ایجاد همدلی با مردم است زیرا زمینه ی مشترک ایجاد میکند مانند یک رقص ارتباطی .رفتار آیینه ای بین افرادی که دوستداریم با آن ها ارتباط برقرار کنیم می افتد .