زبان پریشی حرکتی Motor Aphasia

شما اینجا هستید:

معنی: زبان پریشی حرکتی

اختلالی که در آن شخص دچار شده قادر نیست حرکت های مناسب دهان و زبان را برای تولید کلمات انجام دهد. در برابر آن، زبان پریشی حسی است که در آن گفتار روان است ولی محتوا ندارد.