ناحیه های حرکتی Motor Regions

شما اینجا هستید:

معنی: ناحیه های حرکتی

ناحیه های متعددی از قشر مغز – مشتمل بر قشر حرکتی اصلی، ناحیه های پیش حرکتی، حوزه های بصری در قشر بینایی – که در صورت تحریک شدن ممکن است موجب انقباض های ماهیچه ای شوند.