جهش Mulation

معنی: جهش

تغییر ناگهانی و تصادفی در ماده ژنتیک یک سلول ( دی ان ای DNA هسته) که ممکن است سبب شود که آن سلول و سلول هایی که از آن حاصل می شوند در ظاهر یا در رفتار (یعنی فنوتیپ) با سلول های عادی فرق کنند. موجود زنده ای که دستخوش جهش می شود، جهش یافته نامیده می شود. جهش بدنی (یا غیر جنسی) سلول های غیر تولید مثلی را تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو محدود به بافت های یک موجود زنده منفرد است، ولی جهش دودمانی (یا جنسی) که در سلول های تولید مثلی یک موجود زنده روی می دهد ممکن است به اخلاف آن موجود زنده منتقل شود و به رشد غیر متعارف بی انجامد.