اسکلروز مولتیپل Multiple Sclerosis MS

شما اینجا هستید:

معنی: اسکلروز مولتیپل

بیماری خود ایمنی که در آن غلاف میلین مناطقی از دستگاه عصبی مرکزی و پیرامونی به صورت حمله ای یا پیشرونده تخریب می شوند.