راز باوری Mysterianism

شما اینجا هستید:

معنی: راز باوری

رازباوران کلاسیک (لایب نیتس، جانسن و تامس هاکسلی) معتقد بودند که فهم آگاهی به راه و روش علمی میسر نیست زیرا طرز کار آگاهی بر طبق اصولی غیر طبیعی است. رازباوران جدید (کالین مک جین و استیون پینکر) می گویند که ذهن آگاه از فعالیت عصبی سربر می آورد و هیچ چیز فراطبیعی موجب آن نیست. دشواری اصلی رابطه ذهن – مغز، به سادگی تمام، در این است که مغز ما از تجهیزات لازم برای فهم آن برخوردار نیست. تکامل انسان به توانای های شناختی لازم برای این کار نینجامیده است. همان طور که تکامل جوجه تیغی با توانایی فهم حساب توسط آنها همراه نبوده است.