انتخاب طبیعی Natural Selection

شما اینجا هستید:

معنی: انتخاب طبیعی

اصلی ترین بخش نظریه تکاملی که به وسیله داروین تدوین شد. اندیشه اصلی انتخاب طبیعی این است: در یک جمعیت (از یک گونه جانوری یا گیاهی)، رقابت میان افراد منجر به تولیدمثل افتراقی (differential reproduction) می شود که توام با تغییراتی در فراوانی ژنی است.